غرفه بسیج رسانه در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی استان کرمان