بیانیه سازمان بسیج رسانه به مناسبت ۲۲ بهمن  سازمان بسیج رسانه استان کرمان به مناسبت ۲۲ بهمن بیانیه ای صادر کرد؛ به گزارش سازمان بسیج رسانه ، سازمان بسیج رسانه استان کرمان به مناسبت ۲۲ بهمن بیانیه ای به شرح…