اتوبوس مطالبه گری جهت بررسی قیمت و عرضه گوشت در سطح استان کرمان

به گزارش سازمان بسیج رسانه استان کرمان ، هفتمین اتوبوس مطالبه گری بسیج رسانه استان کرمان با حضور  رییس اتحادیه صنف قصابان استان کرمان،معاونت استانداری،بسیج کشاورزی استان کرمان،مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان کرمان،معاونت بهبود امور دام استان کرمان سفر…